Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Servitut på fastigheterna

Mer om Fastigheterna

Servitut innebär att en person eller en fastighet har rätt att utnyttja en annan fastighet på ett eller annat sätt. Detta kan vara rätten att åka över marken för att ta sig till sin egna fastighet eller att ha rör nedgrävda på den andra fastigheten.

Servitutet kan även innebära rätten att använda en vattenfastighet för fiske eller bad.

Den fastighet som enligt servitutet har rätt att nyttja annan fastighet definieras som härskande fastighet och den fastighet som enigt servitutet nyttjas definieras som tjänade fastighet.Skaffa ett servitut

Ett servitut kan skapas på olika sätt och det vanligaste är ett skriftligt servitutsavtal som registreras hos Lantmäteriet och följer lagkraven i Jordabalken. Det är viktigt att servitutet inte innebär annat arbete för den tjänande fastigheten än det som definieras i servitutet.

Exempel på servitut kan vara:

  • Rätt att köra på en väg över fastigheten.
  • Tillåtas dra kraftledningar över annan fastighet.
  • Använda del av den andra fastigheten som t.ex. mur eller vägg.
  • Säkerställa fri utsikt.
  • Säkerställa att tomten inte används i annat syfte än avsett, t.ex. som tomt för villa.

Den tjänande fastigheten kan ha rätt till ersättning för att vidmakthålla servitutet årligen eller vid servitutets tecknande p.g.a. lägre marknadspris.